top of page

סודות הפילטרים- 1 - EMBOSS

עוד‭ ‬בעת‭ ‬העתיקה‭ ‬נהגו‭ ‬מלכים‭ ‬לחתום‭ ‬מכתבים‭ ‬באמצעות‭ ‬הטבעת‭ ‬חותמת‭ ‬מתכתית‭ ‬על‭ ‬שעווה‭.‬ אפילו‭ ‬מטבעות‭ ‬נוצרו‭ ‬באמצעות‭ ‬הטבעה‭ ‬וזהו‭ ‬בעצם‭ ‬מקור‭ ‬שמן‭.‬‭‬ אמנם, פוטושופ‭ ‬מאפשרת‭ ‬לבצע‭ ‬הטבעה‭ ‬של‭ ‬עצמים‭ ‬באמצעות‭ ‬סגנון‭ ‬השכבה‭ ,‬Bevel‭ ‬&‭ ‬Emboss‭ ‬אך‭ ‬הטבעה‭ ‬זו‭ ‬תלויה‭ ‬במספר‭ ‬גורמים‭ ‬ומותנת‭ ‬בהפרדת‭ ‬האובייקט‭ ‬מהרקע‭ ‬לפני‭ ‬הטבעתו‭ .‬ותיקי‭ ‬התוכנה‭ ‬ודאי‭ ‬זוכרים‭ ‬שליצירת‭ ‬הטבעה‭ ‬בעבר‭ ‬הרחוק‭,‬ עידן‭ ‬בו‭ ‬פוטושופ‭ ‬לא‭ ‬הייתה‭ ‬מצויידת‭ ‬בשכבות‭ ‬ובוודאי‭ ‬לא‭ ‬בסגנונות‭ ‬שכבה‭,‬ היה‭ ‬צורך‭ ‬בהפעלת‭ ‬פילטר‭ ‬שנועד‭ ‬בדיוק‭ ‬למשימה‭ ‬זו‭.‬ בחלוף‭ ‬יותר‭ ‬מעשרים‭ ‬שנה‭ ‬פילטר‭ ‬זה‭ ‬עדיין‭ ‬רלוונטי‭ ‬ועם‭ ‬קצת‭ ‬מעוף‭ ‬ובסיוע‭ ‬שכבות‭ ‬התאמה‭ ‬ביכולתו‭ ‬ליצור‭ ‬אפקטים‭ ‬מעניינים‭.

‬זהו‭ ‬הפרק‭ ‬הראשון‭ ‬בסדרה‭ ‬שתסקור‭ ‬פילטרים‭ ‬בפוטושופ‭- ‬כדאי‭ ‬לעקוב

הבלטה‭ ‬מלאכותית

בימינו‭ ‬משתמשים‭ ‬בהבלטה‭ ‬בחומרים‭ ‬מגוונים‭,‬ החל‭ ‬בנייר‭,‬ עור‭,‬ פלסטיק‭, ‬מתכת‭ ‬ועוד‭.‬ בעבר‭,‬ כאמור‭ ,‬על‭ ‬מנת‭ ‬להבליט‭ ‬מלל‭ ‬או‭ ‬דמות‭ ‬רמת‭ ‬מעלה‭, ‬נעזרו‭ ‬בהטבעת‭ ‬הדמות‭ ‬במתכת‭ ‬אצילה‭.‬ האפקט‭ ‬במקרה‭ ‬זה‭ ‬היה‭ ‬מוחשי‭, ‬כי‭ ‬ניתן‭ ‬היה‭ ‬למשש‭ ‬את‭ ‬התוצאה‭ ‬ולחוש‭ ‬בהבלטה‭ ‬ללא‭ ‬צורך‭ ‬במרכיב‭ ‬החזותי‭.‬ פוטושופ‭ ‬מאפשרת‭ ‬ליצור‭ ‬אשליה‭ ‬של‭ ‬הבלטה‭ ‬באמצעות‭ ‬השטחת‭ ‬צבעי‭ ‬התמונה‭,‬ הכהיית‭ ‬אזור‭ ‬אחד‭ ‬בגבולות‭ ‬האובייקט‭ ‬והבהרתו‭ ‬באזור‭ ‬הנגדי‭.‬ למשימה‭ ‬זו‭ ‬ניתן‭ ‬להיעזר‭ ‬בפילטר‭ ‬שאינו‭ ‬מחייב‭ ‬לבודד‭ ‬את‭ ‬האובייקט‭ ‬להבלטה.

כדי‭ ‬לעשות‭ ‬זאת‭ ‬יש‭ ‬לבחור‭ ‬בתמונה‭ ‬כלשהי‭- ‬בדוגמא‭ ‬זו‭ ‬בחרנו‭ ‬בטקסטורה‭ ‬של‭ ‬שבט‭ ‬האינקה‭.‬

  • אם‭ ‬התמונה‭ ‬צבעונית‭ ‬יש‭ ‬להמיר את צבעיה‭ ‬לגווני‭ ‬אפור‭ ‬באמצעות‭ ‬הפקודה‭ ‬Desaturate‭ ‬מתפריטImage>Adjustments‭‬.

  • כעת‭ ‬יש‭ ‬להמיר‭ ‬את‭ ‬השכבה‭ ‬לשכבת‭ ‬אובייקט‭ ‬חכם‭ ‬באמצעות‭ ‬הפקודה‭ ‬Convert to Smart‭ ‬Object‭ ‬מתפריט ‭ ‬Layer>Smart Objects‭‬.

  • בשלב‭ ‬זה‭ ‬יש‭ ‬לטשטש‭ ‬מעט‭ ‬את‭ ‬השכבה‭ ‬באמצעות‭ ‬הפילטר‭ ‬Gaussin Blur‭ ‬ מתפריט ‭ .‬Filter>Blurבחלון‭ ‬שנפתח‭ ‬יש‭ ‬לקבוע‭ ‬ערך‭ ‬נמוך‭ ‬5-2‭) ‬פיקסלים)‭ ‬ולאשר‭ ‬את‭ ‬החלון‭ .‬‭(‬OK‭)

  • כעת‭,‬ להבלטת‭ ‬הטקסטורה‭ ‬יש‭ ‬להפעיל‭ ‬את‭ ‬הפילטר ‭ ‬Emboss‭ ‬מתפריט‭ ‬.Filter>Stylize‭ ‬בחלון‭ ‬שנפתח‭ ‬יש‭ ‬לקבוע‭ ‬זוית‭ ‬שלילית‭ ‬להבלטה‭ - ‬בדוגמא‭ ‬זאת‭ ‬בחרנו‭ ‬ב‭ ‬50‭-‬מעלות‭ .‬‭(‬A‭)‬‭ ‬בשדה‭ ‬הגובה‭ ‬‭(‬Height‭)‬‭ ‬ יש‭ ‬לקבוע‭ ‬ערך‭ ‬נמוך‭ ‬5-3)‭ ‬פיקסלים)‭ ‬‭(‬B‭)‬‭ ‬ובשדה‭ ‬הכמות‭ ‬‭(‬Amount‭)‬‭ ‬ ערך‭ ‬גבוה‭ ‬195%)‭ ‬בדוגמא)‭ .‬‭(‬C‭)‬‭ ‬ראוי‭ ‬לציין‭ ‬שהערכים‭ ‬תלויים‭ ‬במימדי‭ ‬התמונה‭ ‬ובפרטים‭ ‬הכלולים‭ ‬בה‭.‬ כמו‭ ‬כן‭ ,‬מאחר‭ ‬והשתמשת‭ ‬בשכבת‭ ‬אובייקט‭ ‬חכם‭ ‬תוכל‭ ‬תמיד‭ ‬לשוב‭ ‬ולערוך‭ ‬ערכים‭ ‬אלו‭ ‬באמצעות‭ ‬לחיצה‭ ‬כפולה‭ ‬על‭ ‬שם‭ ‬הפילטר‭ ‬בחלון‭ ‬השכבות‭.‬

  • רגע‭, ‬זו‭  ‬הבלטה‭ ‬די‭ ‬בסיסית‭ ‬לא‭?‬ בואו‭ ‬ננסה‭ ‬לחספס‭ ‬אותה‭ ‬קצת‭ .‬יש‭ ‬להפעיל‭ ‬את‭ ‬הפילטר‭ ‬Add Noise‭ ‬מתפריט‭ .‬Filter>Noise‭ ‬בחלון‭ ‬שנפתח‭ ‬יש‭ ‬לקבוע‭ ‬בשדה‭ ‬הכמות‭ ‬‭(‬Amount‭)‬‭ ‬ערך‭ ‬נמוך‭ ,‬‭(‬5%-3%‭)‬‭  ‬ פיזור‭ ‬מסוג‭ ,‬Gaussian‭ ‬לסמן‭ ‬את‭ ‬האפשרות‭ ‬‭(‬D‭)Monochromatic‭‬ ולאשר‭ ‬את‭ ‬החלון‭ ‬‭.(‬OK‭)

  • על‭ ‬מנת‭ ‬שהרעש‭ ‬יהפוך‭ ‬לבליטות‭ ‬זעירות‭ ‬יש‭ ‬לגרור‭ ‬את‭ ‬שם‭ ‬הפילטר‭ ‬בחלון‭ ‬השכבות‭ ‬מתחת‭ ‬לפילטר‭(‬E‭)‬‭ ‬Emboss‭ ‬‭‬.

  • בשלב‭ ‬זה‭ ‬כדי‭ ‬להעניק‭ ‬לשכבה‭ ‬צבע‭ ‬יש‭ ‬להוסיף‭ ‬את‭ ‬סגנון‭ ‬השכבה‭ ‬Color Overlay‭ ‬ ובחלון‭ ‬שנפתח‭ ‬יש‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬מלבן‭ ‬הצבע‭ ‬שנפתח‭ ‬יש‭ ‬לבחור‭ ‬בצבע‭ ‬חום‭ ‬(ערך‭ ‬הקסדצימלי‭ ‬(#98602a‭ ‬לשנות‭ ‬את‭ ‬שיטת‭ ‬השילוב‭ ‬של‭ ‬השכבה‭ ‬ל- ‬Hard Light ‬ולהפחית‭ ‬את‭ ‬אחוז‭ ‬האטימות‭ ‬בהתאם‭ ‬לטעמכם‭ ‬האישי‭.‬

הבלטה‭ ‬או‭ ‬שיקוע‭?‬

הבלטה‭ ‬נותנת‭ ‬דגש‭ ‬ומושכת‭ ‬תשומת‭ ‬לב‭,‬ בייחוד‭ ‬כי‭ ‬היא‭ ‬מספקת‭ ‬תחושה‭ ‬של‭ ‬חומר‭ ‬מעל‭ ‬משטח‭.‬ אך‭ ‬לעיתים‭ ‬דווקא‭ ‬היפוכה‭ ‬לשיקוע‭ ‬מספק‭ ‬אפקט‭ ‬מיוחד‭ ‬יותר‭.‬‭‬

כדי‭ ‬להשיג‭ ‬אפקט‭ ‬שקוע‭ ‬ולא‭ ‬בולט‭ ‬כל‭ ‬שיש‭ ‬לעשות‭ ‬הוא‭ ‬להפוך‭ ‬את‭ ‬זוית‭ ‬ההבלטה‭- ‬ משמע‭- ‬ במקום‭ ‬זוית‭ ‬שלילית‭ ‬בה‭ ‬האור‭ ‬מוטל‭ ‬מלמעלה‭ ‬נקבע‭ ‬זוית‭ ‬חיובית‭ ‬בה‭ ‬האור‭ ‬מוטל‭ ‬מלמטה.‭

‬בדוגמא‭ ‬זו‭ ‬נבחרה‭ ‬זוית‭ ‬של‭ ‬130‭ ‬מעלות‭.‬

הבלטה‭ ‬מתכתית‬

הבלטה‭ ‬לא‭ ‬חייבת‭ ‬להיות‭ ‬חד‭ ‬מימדית‭ ‬כפי‭ ‬שהוצגה‭ ‬בדוגמאות‭ ‬קודמות‭.‬ ניתן‭ ‬לשכלל‭ ‬אותה‭ ‬באמצעות‭ ‬הוספת‭ ‬שכבת‭ ‬התאמה‭ ‬מסוג‭.‬Curves‭ ‬ שכבת‭ ‬התאמה‭ ‬זו‭ ‬תאפשר‭ ‬ליצור‭ ‬אפקט‭ ‬סולריזציה‭.‬ ניתן‭ ‬להשיג‭ ‬אפקט‭ ‬זה‭ ‬בדרכים‭ ‬רבות‭ - ‬אחת‭ ‬מהן‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬הנחת‭ ‬נקודות‭ ‬על‭ ‬העקומה‭ ‬וגרירתן‭ ‬באופן‭ ‬היוצר‭ ‬את‭ ‬האות‭ ‬הלטינית ‭ ‬N‭ ‬בדומה‭ ‬לדוגמא‭.‬

להשגת‭ ‬האפקט‭ ‬המוזהב‭ ‬הוספנו‭ ‬שכבת‭ ‬מילוי‭ ‬מסוג ‭Solid Color‬, בחלון‭ ‬בורר‭ ‬הצבע‭ ‬בחרנו‭ ‬בגוון‭ ‬מוזהב‭(#‬a98e30‭) ‬. את‭ ‬שיטת‭ ‬השילוב‭ ‬של‭ ‬השכבה‭ ‬החלפנו‭ ‬ב-‭.‬Overlay

שים לב! בדוגמא זאת ויתרנו על הפילטר Add Noise על ידי גרירתו לפח, זאת כדי להשיג אפקט חלק ומבריק.

סרטו‭ ‬המתאר‭ ‬תהליך‭ ‬זה‭ ‬ניתן‭ ‬לצפות‭ ‬בקישור‭ ‬הבא‭.‬

לסיכום‬

לא‭ ‬כל‭ ‬הפילטרים‭ ‬המסורתיים‭ ‬מיושנים‭ ‬ובלתי‭ ‬שמישים‭.‬ למעשה‭, ‬חלקם‭ ‬הם‭ ‬אבני‭ ‬יסוד‭ ‬בפוטושופ‭ ‬ועם‭ ‬קצת‭ ‬תושיה‭ ‬ומעוף‭ ‬הם‭ ‬עשויים‭ ‬להשיג‭ ‬את‭ ‬האפקט‭ ‬הנדרש‭.‬ הפילטר‭ ‬Emboss‭ ‬מבצע‭ ‬פעולה‭ ‬פשוטה‭ ‬של‭ ‬השטחת‭ ‬צבעי‭ ‬התמונה‭,‬ הכהיית‭ ‬אזור‭ ‬אחד‭ ‬בגבולות‭ ‬האובייקט‭ ‬והבהרתו‭ ‬באזור‭ ‬הנגדי‭.‬

ניתן‭ ‬העניק‭ ‬אפקט‭ ‬זה‭ ‬לכל‭ ‬תמונה‭ ‬וליצור‭ ‬אפקט‭ ‬של‭ ‬הבלטה‭ ‬או‭ ‬תחריט‭.‬ לפילטר זה שימושים נוספים כמו למשל הוספת חידוד, הדגשת אזורים בתמונה ועוד. במדורים הבאים נציג פילטרים נוספים שהשימוש בהם לא תמיד ברור למשתמש- כדאי לעקוב.

רוצים לדעת עוד?

עשרות שנים של נסיון מצטבר בעיבוד תמונה, צילום והדרכת פוטושופ התגבשו לכדי סדרת ספרים למקצועני עיבוד התמונה- סדרת הספרים Photoshop Cookbook משלבת טכניקות מיוחדות, שיטות פשוטות, אך מתוחכמות וטיפים מעשיים לעיבוד תמונה.

שימו לב! המאמרים המתפרסמים באתר אינם קשורים לספרים ואינם כלולים בהם. בספרים תכנים מקוריים המוסברים שלב אחר שלב.

 

לרכישה: מנטור 03-5291888 או www.mentor.co.il/books

תגיות: סודות, פילטרים, פוטושופ, אפקט, מלל, הבלטה, זהב, טקסטורה, יגאל לוי, פוטושופמאסטר, Golden, Texture ,Emboss ,Photoshopmaster ,Yigal Levi ,Effect ,הטבעה

bottom of page